Grupa Ekspertów

W ramach Projektu powołana została Grupa Ekspertów, której zadaniem jest stworzenie narzędzia diagnostycznego i materiałów metodycznych i informacyjnych oraz dbanie o jakość merytoryczną materiałów w formie multimedialnej. Eksperci są również odpowiedzialni za prowadzenie badań pilotażowych i standaryzacji.

5-osobowa grupa ekspertów stanowi interdyscyplinarny zespół specjalistów - pedagogów ze specjalnością poradnictwa, psychologa, doradcy zawodowego, naukowców oraz praktyków.

Każdy z ekspertów zajmuje się inną stroną narzędzia, początkowo wspólnie pracują nad opracowaniem kompilacji teoretycznej dotyczącej kariery J.Krumboltza i R. Jarowa, następnie pracować będą nad przełożeniem jej na język metodyki. W kolejnych etapach każdy z ekspertów będzie pracować nad stworzeniem i przygotowaniem konkretnych rozwiązań metodycznych dedykowanych dla różnych grup docelowych Projektu.

Grupę Ekspertów stanowią:

1) Koordynator Grupy Ekspertów - koordynuje poszczególne działania grupy ekspertów, w tym proces przygotowania narzędzia diagnostycznego i materiałów metodyczno- informacyjnych.


mgr Monika Siurdyban

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunku Pedagogika. Ukończyła studia podyplomowe kwalifikacyjne w  zakresie doradztwa zawodowego. Od 17 lat udziela się jako doradca kariery, wykładowca oraz trener pracujący zgodnie z Brytyjskimi Standardami Kompetencji w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju zawartymi w  programie Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.
Obecnie jest w trakcie akredytacji coacha International Coach Federation.

Przez 15 lat związana była z Akademickimi  Biurami Karier, najpierw na Uniwersytecie Wrocławskim, potem przez 10 lat kierowała Biurem Karier w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Przez ostatnie 2 lata równolegle nadzorowała prace Biura Wsparcia Edukacyjnego Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością w DSW.

Przez wiele lat współtworzyła, realizowała i koordynowała projektami unijnym współfinansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Nauczyciel na praktykach. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego”, „Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej”,  studia podyplomowe dla doradców zawodowych „Doradca-trener-konsultant. Całożyciowe poradnictwo zawodowe” oraz  „PROGRESS – Wyższa Szkoła Kompetencji Zawodowych dla Kobiet”.

Członkini rady naukowej Naukowego Seminarium Poradoznawczego DSW oraz Rady Fundacji EUDAJMONIA. Jest autorką warsztatów i publikacji zarówno dla osób poszukujących zatrudnienia, rozwijających swój potencjał edukacyjno-zawodowy,  jak i pracowników instytucji rynku pracy.

Aktualnie właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej PROGRES.

2) Ekspert ds. metodyki – opracowuje narzędzie diagnostyczne i materiały metodyczno- informacyjne w zakresie pracy grupowej z uczniami.

dr Daria Zielińska – Pękał

Doktor Nauk Humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dodatkowo pracownik naukowo – dydaktyczny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im Witelona w Legnicy. Absolwentka poradnictwa na Uniwersytecie Wrocławskim.
Zainteresowania naukowe – poradoznawstwo, poradnictwo, media. Autorka trzech monografii oraz kilkudziesięciu artykułów z tego zakresu. Wykładowca prowadzący zajęcia m.in. z zakresu poradnictwa i doradztwa zawodowego jak również metodyki  pracy z grupą. Przygotowuje do pracy przyszłych doradców, pedagogów oraz pracowników socjalnych.

Nauczyciel mianowany. Posiada 6-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku pedagoga szkolnego w Gimnazjum nr1 w Lubinie.

Ukończyła Szkolę Pomocy Psychologicznej w zakresie procesu grupowego i terapii Gestalt. Pełni funkcję doradcy – konsultanta prowadząc indywidualne poradnictwo dla studentów PWSZ w Legnicy.

Posiada doświadczenie szkoleniowe współpracując m.in. z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego w ramach projektu Szkoła Trenera Zawodu adresowanego do nauczycieli z Dolnego Śląska.

Od roku 2010 członek – współzałożyciel Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego. W latach 2011-2013 członek The European Society for Vocational Desining and Carrer Counselling.

3) Ekspert ds. wywiadu - opracowuje narzędzie diagnostyczne i materiały metodyczno- informacyjne w zakresie wywiadów indywidualnych.

dr Agnieszka Zembrzuska

Doktor nauk pedagogicznych, pracownik dydaktyczno-naukowy w Międzynarodowym Instytucie Studiów nad Kulturą i Edukacją na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Absolwentka filozofii na U.Wr. (mgr, 1995) oraz stosunków międzynarodowych w DSW (lic., 2004), ukończyła również studia podyplomowe dla doradców zawodowych (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie, 2008) oraz studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego (DSW, 2014). W latach 90. stypendystka British Council na University of Lancaster (Lancaster, Wielka Brytania) oraz w Instytucie Nauk o Człowieku (Wiedeń, Austria).

Zainteresowania badawcze dotyczą takich zagadnień, jak: filozoficzne aspekty poradnictwa, teorie poradnictwa, etyczny wymiar poradnictwa, problematyka władzy i wolności w edukacji oraz w poradnictwie, uczenie się i rozwój człowieka, koncepcja całożyciowego uczenia się, metoda tutoringu, społeczne i ideologiczne aspekty edukacji, zagadnienia międzykulturowości i gender.

Brała udział w licznych polskich i międzynarodowych konferencjach, m.in. w ramach ESREA. Opublikowała 14 artykułów i recenzji w języku polskim i angielskim, współredagowała
4 książki, tłumaczyła teksty z języka angielskiego.

Jednocześnie zdobywa kwalifikacje trenerskie oraz doradcze w ramach projektów i szkół organizowanych przez stowarzyszenia oraz instytucje państwowe. Działa na rzecz upowszechniania metody tutoringu w polskich szkołach.

Działalność organizacyjna:

W Międzynarodowym Instytucie Studiów nad Kulturą i Edukacją DSW od 2004 pełni rolę koordynatora projektów międzynarodowych, m.in. dotyczących budowania społeczeństwa obywatelskiego, edukacji międzykulturowej, kursów języka angielskiego.

W DSW współorganizowała seminaria, konferencje, międzynarodową szkołę letnią dla doktorantów „Ethics, “Politics, Education and the Future of Civil Society” (we współpracy z University of Roskilde, 2003).

Członkostwo w organizacjach: Fundacja Kolegium Tutorów (członek Zarządu), Dolnośląskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem „Aktywny Umysł”.

W 2014 obroniła rozprawę doktorską rozprawę doktorską pt. „Władza – wsparcie – upełnomocnienie. Filozoficzne aspekty poradnictwa” pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Kwiecińskiego.

4) Ekspert ds. informacji zawodowej – przygotowuje materiały informacyjne dotyczące zawodów

dr Joanna Minta

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki społecznej i poradoznawstwa, od 14 lat specjalizująca się w całożyciowym poradnictwie kariery. Jej zainteresowania badawcze dotyczą poradnictwa kariery, a szczególnie konstruowania kariery oraz tranzycji, ale także związane są z młodymi dorosłymi.

Absolwentka poradnictwa na Uniwersytecie Wrocławskim, studiów podyplomowych z zakresu całożyciowego poradnictwa zawodowego oraz podyplomowego kursu trenerskiego z zakresu zarządzania organizacją pozarządową.
Jest adiunktem w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Poradoznawstwa w Instytucie Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Jako nauczyciel akademicki przygotowuje do pracy przyszłych doradców zawodu oraz pracowników socjalnych. Jest promotorem specjalności: Doradztwo zawodowe i rozwój kariery na studiach I stopnia, koordynatorem studiów I i II stopnia na kierunku Praca socjalna oraz współautorem programu studiów podyplomowych Całożyciowe poradnictwo edukacyjno-zawodowe.

W 2003 roku utworzyła Akademickie Biuro Karier w DSW, które prowadziła przez 1,5 roku. Od 2005 roku regularnie współpracuje z ABK zarówno jako badacz poradnictwa kariery, jak i doradca kariery.

J. Minta jest autorem i współautorem publikacji oraz warsztatów doskonalących umiejętności współczesnego doradcy. W współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej opublikowała autorską książkę pt. „Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery”(2012) oraz we współautorstwie z Katarzyną Druczak publikację pt. Poradnictwo zawodowe w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli przedmiotu (2013). Uczestniczy w międzynarodowych pracach badawczych z zakresu poradnictwa kariery i całożyciowego uczenia się, biorąc udział w projektach: dotyczących kształcenia młodej kadry badaczy (European Doctoral Programme in Career Guidance and Counselling) oraz badań narracyjnych osób niskowykwalifikowanych (Narratives of learning from the low skilled) na zlecenie CEDEFOP.

Jako wykładowca i trener współpracowała m. in. z Departamentem Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej we Wrocławiu, Dolnośląską Siecią Biur Karier i in.

Jest członkiem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP oraz członkiem założycielem Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego, a od września 2011 r. członkiem założycielem The European Society for Vocational Designing and Career Counselling.

5) Ekspert ds. adaptacji narzędzia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - przystosowuje narzędzie diagnostyczne i materiały metodyczno- informacyjne do pracy z lekką niepełnosprawnością intelektualną.


mgr Anna Szczepińska

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Magister psychologii i ekonomii.
Ukończyła 3-letnią Szkołę Pomocy Psychologicznej w nurcie Gestalt w Ośrodku Edukacji Psychologicznej we Wrocławiu oraz obecnie doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w Krakowie.
Trener szkoleń biznesowych i psychologicznych z dziesięcioletnim stażem. Posiada doświadczenia w pracy konsultanta, rekrutera, headhuntera w firmach z kapitałem polskim i zagranicznym.

Psychoterapeutka, doradca zawodowy i coach. Posiada doświadczenie w prowadzeniu treningów interpersonalnych, grup terapeutycznych oraz grup wsparcia.

Jako konsultantka wspiera firmy także w zakresie doboru i zarządzania personelem, a także w zakresie pozyskiwania środków UE oraz jako doradca zawodowy służy w doborze ścieżki kariery.

Założycielka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychologii Polskiej ANOVA działającego przy Instytucie Psychologii we Wrocławiu.

"Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego