Grupy docelowe

Grupy docelowe

a) instytucje oświatowe biorące udział w pilotażu prowadzonym przez ekspertów:

- 1 gimnazjum – 24 osoby (uczennice i uczniowie zrekrutowanego gimnazjum)

- 1 szkoła ponadgimnazjalna – 24 osoby (uczennice i uczniowie zrekrutowanego gimnazjum)

- 1 szkoła dla dorosłych lub placówka systemu oświaty lub Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 24 osoby (uczniowie/słuchacze i uczennice/ słuchaczki) zrekrutowanej placówki

- 1 szkoła/placówka/ośrodek szkolno-wychowawczy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - 12 osób (uczniów i uczennic zrekrutowanej placówki)

b) instytucje oświatowe biorące udział w standaryzacji narzędzia:

- 2 gimnazja – 48 osób (uczennice i uczniowie zrekrutowanych gimnazjów)

- 2 szkoły ponadgimnazjalne - 48 osób (uczennice i uczniowie zrekrutowanych szkół)

- 2 szkoły dla dorosłych lub placówki systemu oświaty lub Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – 48 osób (słuchaczy/uczniów i słuchaczek/uczennic zrekrutowanych placówek)

- 2 szkoły/placówki/ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - 24 osoby (uczniowie i uczennice zrekrutowanych placówek)

- 16 osób dorosłych - nauczycieli/wychowawców/psychologów/pedagogów/doradców zawodowych, którzy realizują zadania z zakresu doradztwa zawodowego w zrekrutowanych szkołach – po 2 osoby z każdej zrekrutowanej placówki; osoby te będą przeszkolone na asystentów standaryzacji i pod opieką merytoryczną grupy ekspertów poprowadzą standaryzację w zrekrutowanych placówkach

c) grupa docelowa uczestników indywidualnych:

- pracownicy instytucji oświatowych prowadzących doradztwo edukacyjno-zawodowe ze szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, CKZiU - średnio po 15 osób z każdego województwa oraz 5 osób z Instytucji Centralnych MEN biorący udział w szkoleniu na temat narzędzia, które powstanie w ramach niniejszego projektu – razem 245 osób

"Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego