O realizatorach

Lider Partnerstwa

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

jest instytucją pożytku publicznego, której celem statutowym jest pobudzanie i popieranie działalności zmierzającej do utrwalenia pokojowego i naznaczonego wzajemną tolerancją współżycia narodów, grup społecznych i jednostek. Fundacja „Krzyżowa” ma 25-letnie doświadczenie w pracy na rzecz wychowania obywatelskiego i edukacji oraz w realizacji projektów międzynarodowych, warsztatów i seminariów dla młodzieży, nauczycieli, liderów i pracowników młodzieżowych. W ramach Fundacji aktywnie działają Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, Akademia Europejska, Miejsce Pamięci oraz Centrum Edukacji Ekologicznej. Ściśle współpracujemy ze społecznością lokalną, realizując projekty powstałe z inicjatyw oddolnych (w tym rozwój kompetencji społecznych młodzieży, zajęcia sportowe i taneczne, kursy języków obcych, projekty edukacji artystycznej i doradztwo zawodowe).

Fundacja jest członkiem Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, Dolnośląskiego Związku Pracodawców Odpowiedzialnych Społecznie oraz Dolnośląskiej Rady Młodzieży. Zgodnie ze swoją Misją Fundacja jest miejscem spotkań i dialogu, tętni życiem dzięki rozmaitości i różnorodności spotykających się tutaj ludzi, ich pomysłom i działaniom. Szczególnie ważnym aspektem działalności Fundacji jest działanie zgodne z zasadą empowerment – ścisła współpraca z grupami docelowymi w tworzeniu projektów i kierowanie się potrzebami, pomysłami i inicjatywami naszych grup docelowych. Z uwagi na lokalizację na obszarach wiejskich (wieś Krzyżowa w Gminie Świdnica na Dolnym Śląsku) Fundacja ściśle współpracuje z lokalną społecznością ze środowiska wiejskiego i bada na bieżąco problemy i sytuację młodzieży z obszarów wiejskich, najczęściej też nasze projekty są współtworzone przez lokalną młodzież zgodnie z jej potrzebami. Fundacja aktywnie działa na rzecz rozwoju partnerstw międzysektorowych promując ideę społecznej odpowiedzialności wśród przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Przez ostatnie 3 lata Fundacja zrealizowała lub jest w trakcie realizacji 18 projektów w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.

Partner

heapmail Internet Solutions sp. z o.o.

- firma działa w branży usług internetowych od roku 1997. Zespół firmy tworzą osoby o bogatym i zróżnicowanym doświadczeniu zawodowym, charakteryzujące się znajomością wielu branż, a przede wszystkim otwarte na podejmowanie nowych wyzwań. Firma heapmail bardzo chętnie uczestniczy w różnego rodzaju projektach i innych działaniach na rzecz szeroko rozumianego rozwoju. Na przestrzeni ostatnich lat wiele razy wykazała się zarówno jako solidny partner projektów, jak i wykonawca zleconych zadań.

Wybrane działania:

- „Wsparcie Adaptacyjności Małych Przedsiębiorstw” - jako partner firma przeszkoliła 98 osób z 40 przedsiębiorstw, dodatkowo prowadzone były wdrożenia w przedsiębiorstwach.

- „Muflon” - jako partner w projekcie, zgodnie z założeniami zostało przeszkolonych 30 osób.

- Zlecone zadanie z projektu "Bądź ambitny - zdobądź certyfikaty" realizowanego przez Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu - zgodnie z umową zostało przeszkolonych 30 osób.

-  Zlecone zadanie z projektu ”Rozwój potencjału kadrowego działów obsługujących infrastrukturę techniczną firmy HAWE Sp. z o.o.” realizowanego przez „OTREK” Europejskie Centrum Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. we Wrocławiu - zrealizowano 203 godziny szkoleń dla 57 os.

- „Współpraca międzysektorowa – projekt na rzecz odpowiedzialnego biznesu”, projekt realizowany w partnerstwie ponadnarodowym; jego celem było: stworzenie, przetestowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań programowych i edukacyjnych dla MŚP na Dolnym Śląsku w zakresie zastosowania idei oraz technik zarządzania zgodnie z założeniami społecznej odpowiedzialności biznesu, cele zrealizowane zgodnie z założeniem.

- Zlecone zadanie stworzenie projektu platformy internetowej, stworzenie projektów graficznych portalu i jego elementów, wdrożenie platformy internetowej dla przedsiębiorców wraz z systemem zarządzania treścią – w ramach projektu „Wsparcie rozwoju wałbrzyskich firm z sektora MŚP” realizowanego przez Sudecki Związek Pracodawców oraz firmę Human Partner sp. z o.o.

- Zlecone zadanie: wykonanie serwisu internetowego www.kompetentnakadra.pl (projekt i wdrożenie) w ramach projektu ”Kompetentny biały personel” realizowanego przez firmę Human Partner Kamila Kowalska w Wałbrzychu, wykonano zgodnie z umową. 

"Nowoczesne rozwiązania w doradztwie zawodowym"
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego